NGC 2419

A globular star cluster located in Lynx.
Gromada kulista znajdująca się w Rysiu.

NGC2419

NGC2419

Date:
March 2015
Location:
Łomianki near Warsaw
CCD:
Apogee U8300M
Scope:
TEC140 APO @F7
Mount:
AP1200GTO
Exposure
LRGB – 240:150:125:110
Processing:
MaximDL, PixInsight, Photoshop